Alla roller på lajvet har en grundläggande grupptillhörighet. Varje grupp har en gemensam funktion och identitet som utgör basen för de flesta rollers sociala spel. Dessutom kommer varje grupp ha ett eller flera egna rum på Medborgarbyrån som utgör dess bas. Som spelare kommer ni att få tillgång till bildmaterial från era rum i förväg, så att ni i den mån ni önskar kan bygga en gemensam historia kring dess ursprung, bestämma hur ni vill använda utrymmet och eventuellt utsmycka det ytterligare.

Alla roller är könsneutralt skrivna och har endast efternamn. Förnamn används vanligtvis inte alls på Medborgarbyrån, då det anses farligt informellt. Det står dig fritt att uppfinna ett förnamn åt din roll, men att berätta det för någon annan på Medborgarbyrån är att visa ett enormt förtroende som få i byggnaden någonsin har upplevt.

De flesta roller är byråkrater anställda på Medborgarbyrån. De tjänar Folket och Staten, ser till att alla ärenden hanteras under korrekta former och är kugghjulen som får den stora maskinen att snurra. Byråkratins kvarnar må mala långsamt, illvilliga tungor skulle kanske rentav hävda att systemet inte är anpassat för verkliga människor, men vad dessa subversiva element inte förstår är att ALLT MÅSTE GÅR RÄTT OCH RIKTIGT TILL.

Byråkrater är i sin tur indelade i flera underavdelningar med olika ansvarsområden, vilka svartsjukt bevakar varandras verksamhet och ständigt intrigerar (under ordnade former givetvis!) mot varandra om inflytande och favörer från Verkställande Utskottet.

Verkställande Utskottet: Denna mäktiga ledningsgrupp har oinskränkt inflytande över hela Medborgarbyrån. Eftersom alla fem ledamöterna har samma orubbliga vetorätt har de dock tyvärr inte lyckats fatta ett enda beslut de senaste tre åren.

Avdelningen för Censur och Kulturutövande: Redigerar lika nitiskt som kunnigt allt som sänds och publiceras. Avdelningen har upphöjt omskrivandet av subversiv text till en konstform i sig, vilket gör att avdelningen paradoxalt nog drar till sig inte bara de mest fyrkantiga tjänstepersonerna, utan även de mest artistiskt sinnade.

Avdelningen för Övervakning och Omhändertagande: Håller ett vakande öga på medborgarna, de allmänna ytorna och inte minst på sina kollegor (samt självklart på varandra!). Allt för den gemensamma tryggheten, givetvis.

Avdelningen för Praktiska Göromål och Kommande Åtgärder: På Medborgarkontoret även känd som ”Slasken”. Har hand om i stort sett allting som ingen annan har hand om: bostäder, bidrag, arbetslöshet, rättsväsende m.m. Detta gör dem till en av kommunkontorets mäktigaste men också mest frustrerande instanser - för anställda såväl som medborgare. Avdelningens tjänstepersoner är kända för att vara särskilt cyniska, till och med för Medborgarbyrån.

Avdelningen för Innovation och Alternativa Tankegångar: Eftersom det är känt att ett sunt samhälle behöver dissidenter, så ser Medborgarbyrån självklart till att framställa dylika. Här fostras och utbildas lämpliga kandidater i lagom radikala åsikter, som att den stora demonreformen kom några år för sent eller att en chef i mellanskiktet borde avgå -eller i alla fall be om ursäkt för något. Under detta riskabla men viktiga arbete görs ibland även nydanande upptäckter inom filosofi och vetenskap, vilka dock oftast överskrider gränsen för det lämpliga och därför raskt sopas under mattan.

Avdelningen för Reglerat Ockult Utövande: Ockulta Avdelningen (som den ofta kallas till vardags) är ansvarig för all direktkontakt med Inferno. Detta innebär regelbundna onämnbara ritualer och blodsoffer, men också en hel del (flamskyddade) blanketter att fylla i. Ofta känner Avdelningen för Reglerat Ockult Utövande att resten av Medborgarbyrån inte riktigt till fullo förstår och uppskattar deras hårda arbete för att integrera Infernos nio kretsar i välfärdsstatens tjänst.

Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa: Ibland blir livet bara för mycket. Oavsett om du är en frustrerad medborgare som fått en blankett för mycket ogiltigförklarad; en överarbetad byråkrat som fått svårt att minnas exakt varför det är så viktigt att formulär B13 ifylls i fem identiska exemplar och vidimeras av samtliga släktingar; eller en utbränd demon som inte tycker att syndarnas vrål klingar lika ljuvt i dina öron som de en gång gjorde - ibland behöver vi alla få perspektiv på tillvaron. Det är där som Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa kommer in i bilden. Här jobbar hängivna psykologer, nitiska vårdare och ett par av Nordens bästa torterare, för att få folk och fä på fötter igen, så att de åter kan bidra till det allmännyttiga.

Förutom byråkraterna finns även tre andra grupper av roller:

Medborgare: Ett fåtal lyckligt lottade individer går genom hela livet utan att någonsin behöva komma i kontakt med Medborgarbyråns byråkrati. För de flesta medborgare är det dock ett faktum att de förr eller senare blir tvungna att uppsöka denna vördade, mytomspunna och fruktade plats för ett eller annat ärende. Många återvänder så småningom traumatiserade till vardagen med oförrättat ärende, vissa fastnar permanent i byråkratins kvarnar och kommer aldrig därifrån, ett fåtal klarar sig någotsånär helskinnade genom en kombination av kontakter, extrem uthållighet och ren slump. De roller som är medborgare anländer för första gången till Medborgarbyrån när lajvet börjar. Naiva, nervösa och förhoppningsfulla kramar de varsin Viktig Blankett i handen, fortfarande ovetande vad som väntar.

De statslösa: Dessa olyckliga är före detta medborgare vars ärenden dragit ut så mycket på tiden att de förlorat sina medborgarskap och därmed inte längre kan lämna byggnaden. Vissa av dem försöker fortfarande med en dåres envishet driva sina fall, andra har anpassat sig ganska väl till sin nya tillvaro, medan ytterligare andra nu drivs enbart av hat och bitterhet och i vissa fall har brutits ner så till den grad att de hamnat på Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa för att återanpassas.

Demoner: Medborgarbyråns kontakt med Helvetets Furste begränsar sig vanligtvis till kortare avstämningar och blodsoffer under avskilda ritualer, men för mer komplicerade uppgifter är det inte helt ovanligt att en eller annan demon behöver vistas ovan jord under längre tid, och tilldelas tillfälliga administrativa befogenheter. Mellan varven skickas även grupper av demoner på studiebesök till Medborgarbyrån, en viktig del i arbetet för att öka förståelsen för samarbetets förutsättningar och på så vis öka effektiviteten i utbytet mellan Sverige och Inferno.